Annonse
8/9 Kommunevalet 2023

KRF Haram er som tidlegare nevnt, og saman med dei andre partia i den nye kommunen, særs spent på økonomisk handlingsrom for den nye kommunen. Grunna høg gjeldsgrad ser vi alt i dag konturane av ein situasjon der drifta dei første åra vil utgjere lovpålagde oppgåver og fokus på nedbetaling av gjeld. Større investeringar blir sett på vent, dette gjeld og eit sårt tiltrengt utrangert symjeanlegg som må finne ei løysing. I første omgang ei tidsaktuell kalkyle for naudsynt minimum med oppgradering av eksisterande anlegg i Dalen i Brattvåg til nytte dei første åra utan at dette nødvendigvis legg føringar for vidare planar.
KRF Haram er opptekne av trygg økonomistyring, og i dette biletet uansett garantist for dei best moglege vilkåra for familiane, innhaldet i skulen og eldreomsorga.

UTANFORSKAP
Den grunnlause og fryktelege krigen Russland sette i gong mot Ukraina, har ført til umenneskelege lidingar for dette folket, men og endra livsvilkår for heile Europa.
Om våre utfordringar i denne situasjonen kan verke ubetydelege, er det likevel slik at sterk auke i levekostnadar har skapt store økonomiske utfordringar for svært mange. Dagens regjering verkar handlingslamma både i høve rettvis straumstønad, avgiftslette i drivstoffkostnadar, og ikkje minst reduksjon i «matmoms» som m.a. KRF tidleg tok til orde for.
Tiltak som ville dempa den dramatiske auken i barnefattigdom, og som igjen har ført til stigande grad av utanforskap i sterk kontrast til rekordhøge og aukande statsinntekter.
I eit forsøk på å bøte på dette vil vi i KRF foreslå innføring av eit kommunalt fritidskort til erstatning av det som dagens regjering har skrota. Ein stønad til barn og unge i alder 8 – 18 år med kr 2000,- pr år som bidrag til medlemskap i fritidssyslar og idrett.
Likeins arbeide for utlånssentralar gjerne i regi av idrettslag eller friviljugsentral for utlån av utrustning til idrettsaktivitetar.

KULTUR OG TRIVSEL
Kultur og profesjonelle kunstnarar gir oss refleksjonar. Kunstnarane tek opp viktige samfunnsutfordringar gjennom sine verk. Dette er med på å skape dialog, merksemd og refleksjon mellom innbyggjarane, og bidreg til å fremje forståing og positive endringar. Eit rikt kulturtilbod med aktive frivillige gjer kommunen vår meir attraktiv for bebuarar i alle aldersgrupper, og gjer Haram til ein moderne og framtidsretta stad å bu

HELSE OG OMSORG
Mangelen på helsearbeidarar er ei sterkt aukande bekymring inn i framtida. Nye og friske hender er der i dag behov for og i dei fleste andre yrker som samla sett vil krevje nye og alternative løysingar.
I det korte tidsrommet må vi styrke den heimebaserte omsorga. Utvide bruk av helsefagarbeidarar, og legge til rette for at arbeidstakarar som ynskjer dette kan stå lengre i teneste. Og legge til rette for større grad av heiltidsarbeidarar.
Ein stimulans til sjukepleiarstudentane kan eks vere lærlingløn den tida dei er ute i praksis.
EINSEMD er for svært mange ei stor utfordring som ikkje får tilstrekkeleg merksemd og som ofte fører til både vantrivsel og sjukdom.
For eldre er ofte butilhøve ei medverkande årsak, og omsorgstrappa har nok sine gråsoner der ikkje alle behov er dekt.
Tilvære med gjerne sviktande fysisk helse i eldre store einebustadar med liten marknadsverdi
i byte mot enklare tilvære i kostbare leilegheiter er ikkje oppnåelig for mange.

Ein kongstanke hos KRF vil bli eit arbeidsutval som kan stå for utarbeiding av plan for bufellesskap gjerne rundt eit utvendig atrium, på eitt plan med mindre og rimelege leilegheiter, fellesareal og gode trivselsområder.
Tilrettelagt med planløysingar og sterkt fokus på det sosiale fellesskapet og i grad etter behov dagbasert omsorg. Gunstig finansiert gjennom Husbanken der bebuarane deltek med ulik grad av innskot og husleige og der kommunen er tiltakshavar.
Gjerne med utgangspunkt i liknande modellar som i dag tilbydast i den private marknaden.

SKULEN
Er absolutt eit KRF «hjartebarn»
Her må målsettinga i norma KRF fekk kjempa gjennom for nokre år sidan i høve antal elevar pr lærar få råde. Maks 15 elevar pr lærar i 1 til 4 klasse, og maks 20 elevar pr lærar i 5 til 10 klasse.
Norge er på OECD toppen i bruk av digitale læremidlar. Fleire tillitsvekkande studiar som er utført viser at lesing på skjerm i stor grad betyr mindre læring, og norske leseferdigheiter er på vikande front og det lavaste i Norden.
KRF vil at trykte lærebøker igjen blir det sentrale læremiddelet i skulen, og digitale læremiddel eit supplement.
KRF vil og legge til rette for mobilfri barne og ungdomsskule.

Håper at du og finn grunn til å stemme KRF!

Åge Vikestrand
Ordførarkandidat for KRF

Til nyhetsstudio