Annonse
8/9 På sykkeltur gjennom Fjord

Dei siste vekene har eg sykla meg gjennom alle bygdene i Fjord kommune, berre Valldal står att komande søndag. Bygdene våre er ekstra fine å oppleve frå sykkelen. Ein legg merke til så mykje meir, og møter mange fleire når ein syklar enn når ein køyrer bil. Litt action blir det også undervegs, som til då eg vannplana og skrensa på veg nedover bakkane på Dyrkorn. Heldigvis fekk eg på uforklarleg vis stoppa sykkelen utan å ramle av, og heldigvis var det ingen som såg meg akkurat då (trur eg). Det er mogleg dette er ein naturleg del av treningsopplegget til å bli politikar, det trengs sikkert klare å halde balansen og styringa der også om bakhjulet glepp..

Eg har sykla langs fylkesvegar og kommunale vegar, gjennom tunellar og over bruer. Mykje er bra, men eg har også sett med eigne auge kvar det sårt trengs å gjerast utbetringar. Nokon plassar trengs det å gjerast omfattande tiltak, men det er også mogleg å gjere enkle trafikksikringstiltak, som til dømes å få på plass varslingssystem for gåande og syklande i Tafjordtunellen og Fjøråtunellen. Her må vi henge på, både med å spele inn behov og med å følgje det opp inntil det er på plass. Sjølv om eg har vore ute og sykla på kveldar og dagar der trafikken ikkje har vore så stor, er det heilt klart at vi ikkje må gje oss for å få til alternative løysingar for gåande og syklande. På kort sikt kan dette vere å sjå på kva vi kan gjere for å ta i bruk og merke gamle vegar og ferdselsårer for syklande og gåande. Vi vil arbeide for å bli ein destinasjon som kan innføre besøksbidrag, slik at vi kan få finansiert slike fellesgoder som tilrettelegging av opplevingar, aktivitetar, informasjon og miljøet på staden.

På lengre sikt bør vi få på plass fleire gang- og sykkelvegar, her må vi kjempe for å få finansiering frå fylkeskommunen. Det vil vere stor folkehelsegevinst i dette både for oss som bur her og for dei som besøker oss.
Mange eg har møtt undervegs, både privatpersonar og næringsdrivande, er opptatt av bustadpolitikk og at vi må legge betre til rette for dei som vil bu her heile året, både ungdommar, vaksne og eldre. Der meiner eg vi i Senterpartiet har treft spikaren på hovudet med tiltaka i programmet vårt, og eg er viss på at vi med å greie ut og prøve nye tiltak som ikkje er gjort før kan klare å få til ei endring. Vi kan ikkje halde fram å gjere meir av det same. Situasjonen løyser seg ikkje av seg sjølv ved å stole på marknadskreftene. Det var ein stor feil å selje ut kommunale bustadar i Valldal sentrum som har enda opp som fritidsbustader. Det er for all del ikkje noko gale med alle gjestane og fritidsbustadeigarane våre, dei skal vere hjarteleg velkomne og tilstade, men vi kan ikkje la bygdesentruma og bustadfelta våre ende opp som hyttefelt… Det er viktig å ha fokus framover på å få rullert arealdelen av kommuneplanen, og få på plass utviklingsplanar for fleire bygdesentra enn berre Valldal.

Mange har også vore opptatt av helse og omsorg, og uttrykt bekymring for at politikarane ikkje forstår kor kritisk situasjonen er i denne sektoren. Derfor har vi førstekandidatane i alle partia hatt møte med kommuneadministrasjonen for å få ei oversikt over situasjonen både når det gjeld grunnbemanning og arbeidsforhold, sjukefråver og bruk av vikarbyrå. Vi fekk ei orientering om kva tiltak som vert gjort, og vi fekk også innspel på kva forventningar sektoren har til oss som politikarar. Dette skal vi følgje opp vidare.

Dette er ein liten del av dei mange innspela som har kome på tur rundt i kommunen, og folk i del ulike bygdene har ulike problemstillingar dei kjenner på kroppen. Nokon ønsker seg bru, andre ønsker seg ny barnehage og renovering av skulebygg. Nokon er fortvila over at det er begrensa kapasitet på sitt legekontor, andre er fortvila over at mobildekninga er elendig, og atter andre er fortvila over rovdyrproblematikken og store tap av beitedyr. Det er mykje som må takast tak i og jobbast med framover, og vi lovar å gjere det vi kan for at alle skal ha det bra i Fjord kommune. Godt val!

Ordførarkandidat Terese Jemtegård Moen
og listekandidatane i Fjord senterparti

Til nyhetsstudio